3 września 2012

Firma SCANX zakończyła z sukcesem projekt europejski

SCANX Centrum Diagnostyki Obrazowej

Firma SCANX sp. z o.o. zrealizowała projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej sieci Centrów Obrazowania Medycznego poprzez pozyskanie inwestora zewnętrznego”, który dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP.
Projekt polegał na zakupie usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym, na realizację przedsięwzięcia utworzenia innowacyjnych Centrów Obrazowania Medycznego.

  • Całkowity koszt projektu 367 770,00 PLN
  • Wysokość dofinansowania 149 500,00 PLN
  • Poziom dofinansowania: 50%
  • Termin realizacji: od 01.07.2011 do 31.05.2012
uniaig