Staże i praktyki

Informacja w zakresie odbywania staży, praktyk studenckich i praktyk zawodowych w Centrum Diagnostyki Obrazowej SCANX

W nawiązaniu do licznych pytań dotyczących odbywania staży, praktyk studenckich i praktyk zawodowych w Centrum Diagnostyki Obrazowej SCANX informujemy, że praktyki odbywać się mogą po zawarciu stosownego porozumienia uczelni wyższej, szkoły, jednostki kierującej z naszą firmą, określającego zasady odbywania praktyk, plan praktyk (staży) oraz kwestie ubezpieczenia i odpowiedzialności stron.

W tych sprawach prosimy o kontaktowanie się z Działem Kadr na adres mailowy: joanna.piwowar@scanx.pl

Z poważaniem,

Danuta Gasińska – Prokurent