Badania

mamografia Drodzy Państwo!

Nasza oferta obejmuje zarówno popularne USG, RTG czy mammografię jak i diagnostykę wysokotechnologiczną, w tym usługi Tomografii Komputerowej (TK) oraz Rezonansu Magnetycznego (MR). Pragniemy, aby wykonywane przez nas badania przełożyły się na właściwe rozpoznanie i wybór optymalnego procesu leczniczego. Dążymy zatem do ciągłego rozwoju naszej firmy oferując  coraz to nowsze wysokospecjalistyczne badania.

Wśród najnowocześniejszych badań z zakresu diagnostyki obrazowej, które możemy Państwu zaproponować już dziś, są badania:

Mammografia jest to obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego (sutka) z użyciem promieni rentgenowskich (promieni X). Badanie to wykonuje się specjalnym aparatem rentgenowskim (mammograf), który pozwala na odróżnienie poszczególnych struktur oraz na wykrycie zmian patologicznych w sutku. Mammografia jest podstawowym badaniem radiologicznym gruczołu piersiowego. Pozwala na wczesne rozpoznawanie i wykrywanie zmian nowotworowych w piersiach (nie wyczuwalnych w badaniu palpacyjnym), a także na określenie zmian wyczuwalnych i przyczyny bolesności piersi.

TK klatki piersiowej – niskodawkowe
Badanie to ma szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób toczących się w obrębie klatki piersiowej, ponieważ umożliwia zobrazowanie upowietrznionej tkanki płucnej, tkanek miękkich śródpiersia oraz kości tworzących ścianę klatki piersiowej. Wymaga ono wstrzymania oddechu przez pacjenta na czas skanowania. Dla lepszej oceny zmian najczęściej jest ono wykonywane przed i po dożylnym podaniu środka cieniującego. Badanie TK klatki piersiowej często stanowi pogłębienie diagnostyki zmian ogniskowych wykrytych w badaniu RTG, umożliwia dokładną oceną węzłów chłonnych śródpiersia i wnęk płucnych. Jest też optymalną metodą monitorowania leczenia zmian przewlekłych płuc, a także niektórych zmian zapalnych. Tomografia komputerowa jest badaniem z wyboru w diagnostyce zatorowości płucnej i jej powikłań (Angio TK tętnic płucnych) oraz po urazach klatki piersiowej. W podejrzeniu zwężeń drzewa oskrzelowego (spowodowanych naciekiem nowotworowym, uciskiem z zewnątrz, obecnością ciał obcych lub zmianami pozabiegowymi i po radioterapii) możliwe jest również wykonanie wirtualnej bronchoskopii TK, która uwidacznia obraz wnętrza oskrzela.
W niektórych przypadkach wskazane jest wykonanie badania TK klatki piersiowej w technice HRCT (High Resolution Computed Tomography), czyli wybiórczych cienkowarstwowych przekrojów umożliwiających dokładniejszą ocenę miąższu płucnego, jednak bez objęcia badaniem całej objętości płuc oraz bez możliwości oceny śródpiersia.
Dokładna diagnostyka odcinka piersiowego aorty wykonywana jest podczas badania Angio TK aorty, np. w podejrzeniu tętniaków lub innych zmian naczyniowych. Natomiast  do obrazowania naczyń wieńcowych służy Angio TK serca.

Wskazania do badania:
•  zmiany nowotworowe płuc, opłucnej, przełyku, serca, osierdzia oraz rzadziej pozostałych
struktur śródpiersia lub ścian klatki piersiowej (pierwotne i przerzutowe),
•  stany zapalne w obrębie klatki piersiowej,
•  przewlekłe choroby płuc,
•  diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych,
•  zatorowość płucna,
•  stan po urazie klatki piersiowej,
•  ocena zmian po radioterapii.

TK kardiologicze + calcium scoring
Badanie to jest nieinwazyjną metodą obrazową, wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie. Obecnie najczęściej wykonuje się tomografię wielorzędową, która pozwala uzyskać do 320 równoległych przekrojów badanego narządu podczas jednego obrotu lampy. W jednych z najnowocześniejszych urządzeń czas badania może być skrócony nawet do czasu pojedynczego zatrzymania oddechu.
Badanie TK serca wykonuje się w pozycji leżącej, na wznak po uprzednim wprowadzeniu cewnika do żyły (najczęściej odłokciowej), przez który podaje się około 80-130 ml środka cieniującego. Chory przed badaniem powinien być odpowiednio przygotowany, gdyż od tego zależy możliwość wykonania badania. W dniu badania chory pozostaje na czczo, lecz zażywa poranną dawkę leków zgodnie z zaleceniami.

Akwizycję przeprowadza się zazwyczaj w trzech etapach:
• skanowanie natywne,
• ocena wskaźnika uwapnienia naczyń wieńcowych,
• angiografia naczyń wieńcowych.

Wskazania do badania:
1. Ocena wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych w diagnostyce choroby wieńcowej i określaniu ryzyka sercowo-naczyniowego u osób z umiarkowanym lub małym ryzykiem choroby wieńcowej;
2. Wykluczenie/potwierdzenie choroby wieńcowej u pacjentów:
• z niejednoznacznym lub niediagnostycznym wynikiem testów obciążeniowych (EKG, SPECT, ECHO),
• z grupy średniego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej;
• u których nie można wykonać diagnostycznej próby wysiłkowej EKG.
3. Wykluczenie/potwierdzenie choroby wieńcowej we wstępnej ocenie u pacjentów z ostrym bólem w klatce piersiowej i o średnim ryzyku wystąpienia choroby wieńcowej, przy prawidłowym stężeniu markerów martwicy mięśnia sercowego i prawidłowym zapisie EKG;
3. Ocena anomalii naczyń wieńcowych i innych naczyń klatki piersiowej;
4. Ocena morfologii i funkcji serca u osób z wrodzonymi wadami serca z podejrzeniem anomalii naczyń wieńcowych, wielkich naczyń oraz jam serca i zastawek;
5. Ocena morfologii i funkcji serca u osób z niedawno stwierdzoną niewydolnością serca w celu określenia jej etiologii;
6. Ocena morfologii struktur wewnątrz- i zewnątrzsercowych:
• diagnostyka nowotworów i skrzeplin zewnątrzsercowych, zwłaszcza u pacjentów z niejednoznacznym obrazem w TTE lub CMR,
• ocena przestrzeni okołosercowej pod kątem zmian naciekowych, zapalenia osierdzia, powikłań po zabiegach kardiochirurgicznych;
7. Pacjenci, u których wykonanie badania MR, TTE, TEE jest technicznie trudne lub niewykonalne, a u których należy:
• ocenić anatomię żył płucnych przed zabiegami ablacji RF migotania przedsionków,
• zobrazować żyły serca przed implantacją dwukomorowych rozruszników,
• obrazować tętnice wieńcowe i klatkę piersiową (m.in. tętnice piersiowe wewnętrzne), jako planowanie rewaskularyzacyjnych zabiegów kardiochirurgicznych.
8. Obrazowanie aorty i naczyń płucnych jako element:
• diagnostyki tętniaków i rozwarstwień ściany aorty piersiowej,
• diagnostyki zatorowości płucnej.

Kolonografia TK (wirtualna kolonoskopia)
Badanie to służy do zobrazowania światła i ścian jelita grubego na podstawie rekonstrukcji trójwymiarowej obrazów uzyskanych podczas skanowania. Wymaga ono przygotowania pacjenta jak do klasycznej kolonoskopii (oczyszczenia jelita grubego z resztek pokarmowych), wypełnienia jelita powietrzem, a następnie uzyskaniu obrazów pacjenta leżącego na wznak na plecach i na brzuchu. Kolonografia TK umożliwia wykrycie i lokalizację zwężeń, polipów lub guzów, a także innych zmian dotyczących jelita, przy jednoczesnej możliwości oceny pozostałych narządów jamy brzusznej. Badanie to jest szczególnie przydatne u pacjentów z odcinkowym zwężeniem okrężnicy, które uniemożliwia przejście endoskopu lub grozi perforacją. Metoda ta może być również stosowana jako badanie przesiewowe u osób obciążonych rodzinnie zespołami polipowatości jelit.

Wskazania do badania:
• guzy jelita grubego
• badanie przesiewowe w podejrzeniu raka jelita grubego oraz polipowatości jelita grubego
• zwężenia okrężnicy uniemożliwiające przejście kolonoskopu (naciek nowotworowy, zwężenie pooperacyjne)
• podwyższone ryzyko perforacji okrężnicy (po radioterapii)
• ostra faza wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby Leśniowskiego –Crohna, zapalenia uchyłków.

MR serca
Badanie to umożliwia dokładną ocenę struktur, funkcji serca, przepływu krwi, jak również otaczających naczyń krwionośnych. Rezonans magnetyczny serca obrazuje uszkodzenie mięśnia sercowego, identyfikuje zawał serca, diagnozuje wady wrodzone serca oraz choroby dużych naczyń krwionośnych. Badanie rezonansu magnetycznego serca nie jest związane ze stosowaniem promieniowania rentgenowskiego ani jodowych środków kontrastowych, co znacząco wyróżnia tę metodę spośród innych metod obrazowych serca. Badanie MR, choć ustępuje TK w ocenie tętnic wieńcowych, a także jest mniej dostępne i droższe niż echokardiografia, ze względu na swoje zalety, takie jak: nieinwazyjność, wysoka rozdzielczość czasowa, liniowa i kontrastowa, możliwość obrazowania w dowolnej płaszczyźnie, możliwość uzyskania modeli 3D oraz oceny czynności i żywotności mięśnia sercowego, jest metodą szczególnie przydatną w nieinwazyjnej diagnostyce chorób serca.

Wskazania do badania:
• ocena globalnej i  odcinkowej funkcji mięśnia sercowego,
• ocena żywotności mięśnia sercowego,
• identyfikacja obszarów martwicy mięśnia sercowego,
• ocena wrodzonych wad serca u dorosłych,
• różnicowanie niewieńcowych  przyczyn niewydolności serca,
• rozpoznawanie i różnicowanie kardiomiopatii,
• rozpoznawanie arytmogennej dysplazji prawej komory,
•  rozpoznawanie i charakterystyka guzów serca,
• ocena morfologiczna i czynnościowa aorty, pnia płucnego,
• ocena morfologiczna i czynnościowa spływu żylnego.

Badanie Ultrasonograficzne metodą TRUS (transrectal ultrasounds)
Badanie jest nieinwazyjną, nowoczesną metodą badania prostaty przez odbyt. Głowica aparatu USG wysokiej rozdzielczości pozwala na zobrazowanie całego gruczołu krokowego. Aby obrazowanie za pomocą fal ultradźwiękowych było jak najbardziej dokładne i użyteczne, głowica musi zostać przyłożona możliwie jak najbliżej gruczołu krokowego. Sąsiadowanie gruczołu z odbytnicą umożliwia użycie odpowiedniego kształtu głowicy, którą wprowadza się przez odbyt osoby badanej, uzyskując minimalną odległość i najlepszy efekt w przypadku badań USG prostaty. Badaniem USG ocenia się wielkość, strukturę wewnętrzną gruczołu oraz jego unaczynienie w badaniu dopplerowskim. Ultrasonografia przez odbytnicza (TRUS) pozwala uwidocznić granice i strukturę wewnętrzną gruczołu krokowego oraz rozpoznać lub wykluczyć naciekanie torebki stercza, pęcherzyków nasiennych, pęczków naczyniowo- nerwowych i tkanki około sterczowej.
Sprzęt, który wykorzystujemy do badania: ALOKA PROSOUD ALPHA 6, to kompaktowy ultrasonograf wysokiej klasy z funkcją obrazowania 3D/4D oraz nową generacją obrazowania przepływów (Eflow). Jego budowa umożliwia podłączenie kilku specjalistycznych głowic o szerokiej gamie możliwościach diagnostycznych, co umożliwia bardzo dokładne zbadanie niektórych narządów- takich jak np. gruczoł krokowy.