Nasz zespół

dr n. med. Marek Konopka Dyrektor medyczny SCANiX Sp. z o.o.

Lekarz, specjalista radiolog, od 2010 roku założyciel i prezes SCANiX Medical Imaging, Centrum Diagnostyki Obrazowej.

Urodzony w Olkuszu. Tu ukończył szkołę podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące. Następnie studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Tytuł i dyplom lekarza uzyskał 26 VI 1986. Jest specjalistą I st. (1990) i II st. (1995) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny uzyskał w 1997.

Wykładowca, nauczyciel, wychowawca młodych pokoleń lekarzy radiologów. Od początku swojej działalności zawodowej do 2005 pracował w Katedrze Radiologii Śląskiej Akademii Medycznej (jako asystent, starszy asystent oraz adiunkt). Założyciel i wiololetni wiceprezes Śląskiego Centrum Diagnostyki Obrazowej HELIMED w latach 1998-2010. Działalność naukowo-badawczą można podzielić na kilka zagadnień tematycznych: diagnostykę obrazową w neuroradiologii ze szczególnym uwzględnieniem patologii rdzenia kręgowego oraz nowoczesnych metod obrazowania takich jak spektroskopia MR, funkcjonalny rezonans magnetyczny, dyfuzja i perfuzja rezonansu magnetycznego; diagnostykę obrazową w gastroenterologii, a zwłaszcza w patologiach trzustki i wątroby.

Jako pierwszy na Śląsku wdrożył metodę tomografii komputerowej do diagnostyki obrazowej serca i naczyń krwionośnych oraz jako jeden z pierwszych w Polsce metodę rezonansu magnetycznego do oceny morfologii i funkcji serca. Jest współautorem 3 grantów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem ponad 44 artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i polskich o łącznym wskaźniku oddziaływania Impact Factor – 31.421, a także 57 doniesień ze zjazdów krajowych (30) i zagranicznych (27) oraz współautorem podręcznika (Neuroradiologia, red. J. Walecki).

Brał czynny udział w licznych kongresach i zjazdach naukowych, krajowych i zagranicznych, m.in.: Europejskich Kongresach Radiologii, Kongresach Europejskiego Towarzystwa Neuroradiologii, Kongresach Towarzystwa Radiologii Ameryki Północnej, Światowym Kongresie Radiologii, Kongresach Europejskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego w Medycynie i Biologii, Kongresach Europejskiego Towarzystwa Radiologii Sercowo-Naczyniowej, Zjazdach Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Był pomysłodawcą i organizatorem kilku międzynarodowych i krajowych zjazdów radiologicznych i multidyscyplinarnych. Wielokrotnie przewodniczył sympozjom i sesjom naukowym. Jest aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR), Europejskiego oraz Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego w Medycynie i Biologii (ESMRMB, PMTRM, Towarzystwa Radiologicznego Ameryki Północnej (RSNA) oraz Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR).

dr n. med. Marcin Basiak Kierownik Działu Naukowego

Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista farmakologii klinicznej; od 2013 roku kierownik Działu Naukowego SCANiX Medical Imaging, Centrum Diagnostyki Obrazowej;  specjalista ds. zarządzania placówkami ochrony zdrowia, współtwórca kilku ośrodków badań klinicznych; aktualnie w trakcie specjalizacji z kardiologii.

Urodzony w Skarżysku-Kamiennej. Tu ukończył szkołę podstawową, szkołę muzyczną I stopnia oraz Liceum Ogólnokształcące. Szkołę Muzyczną II stopnia ukończył  w Radomiu. Następnie studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tytuł i dyplom lekarza  zdobył w 2005 roku, w 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. W 2012 roku uzyskał specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, w 2015 roku uzyskał z wyróżnieniem specjalizację z zakresu farmakologii klinicznej.

Wykładowca akademicki, lekarz klinicysta. Od początku swojej działalności zawodowej pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (jako asystent, starszy asystent oraz adiunkt). W latach 2005-2010 kierownik Działu Badań Naukowych i specjalista ds. Badań Naukowych w HELIMED Diagnostic Imaging, Śląskim Centrum Diagnostyki Obrazowej w Katowicach.

Działalność naukowo-badawcza obejmuje metodologię i projektowanie badań naukowych, szeroko rozumianą farmakologię kliniczną, ze szczególnym uwzględnieniem farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego, bezpieczeństwo i farmakokinetykę radiologicznych środków kontrastowych oraz diagnostykę obrazową serca – a w szczególności techniki nieinwazyjne, takie jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa oraz echokardiografia. Jako jeden z pierwszych w Polsce wykonywał badania rezonansu magnetycznego serca z oceną żywotności.

Posiada certyfikaty światowych, europejskich oraz polskich towarzystw naukowych z zakresu zaawansowanych technik obrazowania serca. Główny badacz i współbadacz wielu badań klinicznych II, III i IV fazy.

Jest współautorem 2 grantów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, autorem 21 publikacji i 3 sprawozdań oraz 46 wystąpień zjazdowych (w tym 33 o zasięgu międzynarodowym) opublikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Współredaktor polskiego wydania podręcznika „Rezonans magnetyczny serca i naczyń krwionośnych”. Współautor 4 rozdziałów w podręcznikach medycznych i książkach z zakresu chorób wewnętrznych, farmakologii klinicznej i hipertensjologii. Recenzent czasopism medycznych: International Journal of Cardiology, Polish Journal of Radiology oraz Annals of Internal Medicine.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Europejskie Towarzystwo Radiologiczne (ESR/ECR),
 • Radiologiczne Towarzystwo Ameryki Północnej (RSNA),
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) – członek grupy roboczej WG 26 Working Group on Cardiovascular Magnetic Resonance,
 • The European Atherosclerosis Society (EAS),
 • International Atherosclerosis Society (IAS),
 • The Society for Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR),
 • European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB),
 • Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne (PLTR) – członek-założyciel sekcji radiologii sercowo-naczyniowej,
 • Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl),
 • Polskie Towarzystwo Lipidologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.